O Závodu partyzánský samopal 2.0 

Tento závod je postaven s hlavním cílem udělat si radost z pohybu v přírodě s rodinou i přáteli. Celková délka závodu je stanovená na 5 km. Závod je umístěn ve volné přírodě, kde je možné vytvořit jednotlivá a předem určená stanoviště pro závod. Jde o to, aby každý závodník byl na stanovišti co nejkratší dobu, a získal maximální počet bodů a co nejrychlejší celkový čas.

Závodníci jsou rozděleni do věkových kategorií. Všechny kategorie startují jako jednotlivci. Výjimkou jsou kategorie vyhlášené pořadatelem v rámci závodů a možných týmů. Pitná voda je zajištěna na každém stanovišti.

Přihlášky
Přihlášky na závod přes web nebo na místě od 9h00 do 10h00. Start závodu je naplánován v 11h00.

Ceny: 
Každý závodník obdrží v cíli diplom, medaili, náramek, propisku a další ceny. 

 

Disciplíny na jednotlivých stanovištích 

1. Start a cíl 
2. Zdolání překážek
3. Hod plastovým granátem na cíl
4. Skok z místa sounož
5. Střelba ze vzduchové zbraně na padající cíl
6. Přesun bahnitým terénem
7. Lanové překážky
8. Hasiči rozpoznání techniky
9. První pomoc
10.Zadržení dechu ve vodní nádrži
11.Policie krimi křížovka

Slavnostní zahájení závodu

Není pro pořadatele povinné.

V čase určeném hlavním rozhodčím nastoupí všichni závodníci, aby složili slavnostní slib.

Vybraný závodník řekne:
“My, závodníci závodů o Partyzánsky samopal slibujeme, že budeme závodit čestně podle svých
nejlepších schopností a možností v duchu pravidel o Partyzánský samopal. Ať zvítězí ti nejlepší z nás!”

Ostatní závodníci odpoví:
“Tak slibujeme!”

Tento slib složí hlavnímu rozhodčímu vybraný závodník. Text slibu připraví ředitel závodu, který jej předá
vybranému závodníkovi.

Disciplíny závodu a jejich popis

« Závod má start a cíl, který mohou být v jednom výchozím bodě a místě. Celkový okruh je stanoven pro všechny kategorie na 5km.

« První fáze závodu je zrychlený přesun (běh) v prvním úseku tratě jsou položené překážky pro stižení přesunu o délce 12m. Jump box agility překážky. Za nesprávné zdolání překážky je udělená penalizace 10 sec.

« Druhá fáze závodu je zaměřen hod na cíl plastovým granátem. Vzdálenost terčů je určená dle kategorie a to následovně. Kat. I.- 5m, kat. II.- 10m, kat. III.- 20m, kat. IV.- 35m, Kat. V.- 45m. Celkový počet hodů je stanoven na pět pro každého závodníka. Za každý trefený cíl, což znamená, že granát musí spadnout do obvodu cíle o 6m, který je vytýčen signalizační páskou. Pokud se tak stane, tak za každý trefený cíl jsou dva body, celkem je možno získat 10 bodů. Granát musí být trefen do obvodu cíle napřímo, nepočítá se předem odražený od země nebo jinak odražený do jiného cíle a tímto pokus není uznán. Zásah se však počítá pokud se granát odrazí z cíle směrem kamkoliv ven. Je nutné vyměřit vzdálenosti dle každé
kategorie již před závodem a označit je kolíkem.

« Třetí fáze závodu je určený pro skok z místa sounož. Zde je připravena odrazová čára vytvořena signalizační páskou a připevněná kolíky do země. Každý závodník má tři pokusy pro nejdelší skok. Skok je měřen měřícím pásmem (metr) a rozhodčí má k dispozici kolík po zapíchnutí do místa, kde se nachází poslední pata závodníka po odraze sounož.

« Čtvrtá fáze závodu je ztížená překážkou plazením v bahnitém terénu. Zde je nutné pouze co nejrychleji překážku zdolat jakýmkoliv způsobem po zemi. Za nesprávné zdolání překážky je udělená penalizace 10 sec. Terén se vytýčen plastovými sloupky o celkové délce 74 cm a z toho musí být nad zemí 56 cm. Sloupky jsou propojené signalizační páskou pro délku stanovenou pro závod 12m. Terén je bahnitý. Je zapotřebí zajistit dostatečný přísun vody pro vytvoření vhodného bahnitého terénu pro závod.

« Pátá fáze závodu je určená pro střeleckou manipulaci se zbrani a střelbu ze vzduchové zbraně. Závodník se přesouvá během na střelnici pro střelbu. Střelba se provádí se vzduchové zbraně dle kategorie na určenou vzdálenost a pět padajících terčů. Vzdálenosti a umístnění terčů pro střelbu jsou stanovená následovně. Kat. I. 5m, kat. II. 10m, kat. III. 10m, kat. IV. 10m, Kat. V. 15m. Každý zásah je hodnocen dvěma body, max. je 10 bodů.

« Šestá fáze závodu je určena pro lezecké překážky, které jsou umístněné mezi dvěma opěrnými body pro ukotvení překážky (nejlépe pevnými a vysokými stromy), délka jedné překážky je stanovena na deset metrů délky. První překážka lano I.: jsou natažená dvě lana nad sebou. Spodní lano je kurtna a horní vodící lano je tenké. Je nutné mít vodicí lana připravená dvě jedno pro starší kategorii ve vyšší výšce a jedno pro tu nejmenší v nízké výšce, které slouží i jako pomocné zábradlí pro větší kategorie. Druhá překážka lano II. Opět je zapotřebí zajistit dva opěrné body pro ukotvení překážky (pevné velké a vysoké stromy), kde jsou natažená dvě lana křížem a jsou uprostřed přichycena karabinou, aby nedošlo k protočení závodníka na lanech. Závodník musí zdolat překážku bez doteku země, na konci může opustit překážku pokud se dotkne opěrného konečného bodu (stromu). Za nesprávné zdolání překážky je
udělená penalizace 10 sec. za každou překážku.

« Sedmou fázi závodu jsou HASIČI. Přiřadit správné popisky vybavení k foto. Celkový získaný počet max. 10 bodů.

« Osmou fází závodu je určeno zdravotnické stanoviště. Zde jsou položené tři otázky a je nutné zodpovědět praktickou ukázkou. Otázky jsou hodnocené dvakrát po třech bodech a jednou za čtyři, celkem za deset bodů.

« Devátou fází závodu je zadržení dechu ve vodní nádrži. Zde rozhodčí je povinen dbát zvýšené opatrnosti pro bezpečí závodníků. Závodník má pouze jeden pokus zadržet dech s ponořenou hlavou ve vodní nádrži.

« Desátou a poslední fázi závodu je vyluštění křížovky Policie – Krimi. Závodník musí vyluštit křížovku a není puštěn dál do závodu pokud správně nezodpoví křížovku. Zde hrozí i diskvalifikace a neplatí zde pravidlo penalizace deset minut za nezdolání překážky.

Za každé odmítnutí zdolání překážky nebo nevykonání disciplíny je okamžitá diskvalifikace.

Překážky jsou vždy sestavené a řazené dle možností v terénu.

Pravidla závodu

Zde naleznete přehled překážek, se kterými se můžete setkat na závodech Partyzánský samopal 2.0. Seznam postupně doplňujeme a aktualizujeme. 

Všeobecná pravidla závodu Partyzánský samopal 2.0.

Tato pravidla jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Organizátorem a závodníkem a je povinností každého závodníka se s nimi dopředu, před registrací seznámit.

Tato pravidla představují obecné zásady závodů Partyzánský samopal 2.0. pořádaných Organizátorem. Konkrétní pravidla, vztahující se k jednotlivým závodům se mohou od těchto pravidel v případě potřeby lišit a definovat další dodatečné podmínky, které tyto podmínky mění, upravují či doplňují vzhledem k podmínkám trati jednotlivého závodu.

Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval. Řádnou registrací se rozumí vyplnění přihlašovacího formuláře a včasná úhrada startovného. Při registraci je závodník povinen uvádět pouze pravdivé a úplné údaje. Termíny, do kdy musí být částka připsána na účet nadačního fondu RegiBase se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, IČ: 24831123 (dále jen jako „Organizátor”) se nachází na webových stránkách www.partyzanskysamopal.cz. Registrace a úhrada startovného v místě konání závodu jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu.

Závodník se může závodu účastnit pouze po vyplnění a podepsání dokumentu „REVERZ – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku”. Tento dokument je součástí online registrace. V případě přihlášení do závodu na místě je závodník povinen tento dokument podepsat na místě při registraci.

Závodník je povinen číst veškeré informace, nařízení a doporučení, které mu jsou předkládány organizátorem akce, včetně emailové komunikace!

Závodník mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který svůj souhlas deklaruje vyplněním online-registrace. V případě přihlášení do závodu na místě je zákonný zástupce povinen tento dokument podepsat na místě při registraci.

Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu, umožňuje Organizátor převést startovní číslo na náhradníka, a to ZDARMA za podmínky nahlášení Organizátorovi nejpozději do data uzavírání online registrací uvedeného na webových stránkách Organizátora partyzanskysamopal.cz nebo na místě za administrativní poplatek 100,- Kč.

Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu a nevyužije možnosti účasti náhradníka, nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný harmonogram závodu či závod zrušit bez náhrady z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů (např. mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek – vichřice apod.), na jejichž vzniku Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost odškodnit závodníky za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením.

Závody konané v sobotu a neděli jsou hodnoceny a vyhlašovány samostatně.

Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje svou registrací. Uvědomuje si riziko zničení jeho věcí i možného zranění při závodě. Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Závodník se vzdává práva požadovat po Organizátorovi odškodné. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník také svým podpisem před startem. U dětských závodů zodpovídá za toto prohlášení rodič dítěte.

Organizátor neodpovídá závodníkovi za jakoukoli škodu na věcech závodníkem odložených v areálu místa konání závodu včetně věcí uložených v dopravním prostředku či věcí zanechaných kdekoli na trati, vyjma poškození, ztráty nebo zničení věci, kterou závodník odložil v místě k tomu určeném Organizátorem.

Závodník se nemůže účastnit závodu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.

Závodník musí být pojištěn pro případ úrazu své osoby v průběhu závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi uzavřít pojištění pro případ úrazu či způsobení jiné újmy třetím osobám v průběhu závodu. Závodník může být pojištěn u jakéhokoli subjektu.

Závodník je povinen přizpůsobit své oblečení danému závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů. Za škodu vzniklou na obuvi, oblečení a dalších doplňcích Organizátor závodníku neodpovídá.

Organizátor zakazuje závodníku použití nevhodného oblečení a doplňků (např. cvočků, náramků, prstýnků, řetízků, karabin), které jsou způsobilé přivodit závodníkovi či třetím osobám újmu. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat. Používání rukavic a jiných textilií kryjící dlaně závodníka je povoleno.

Závodník je povinen řídit se striktně pokyny Organizátora a dalších osob jím pověřených.

Závodník je povinen seznámit se s veškerými předkládanými informacemi, nařízení a doporučeními Organizátora a osob jím pověřených.

Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních závodníků či diváků.

Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování je v rozporu s obecnými pravidly fair-play, nerespektuje pokynů pořadatele, rozhodčích, dobrovolníků nebo jakýmkoli způsobem je uráží.

Závodník nesmí vyběhnout na trasu bez přiřazeného startovního čísla, které má připnuté na hrudi. Při jejich ztrátě nebude moci být změřen závodníkovi přesný čas. Závodník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození startovního čísla, pokud ano hrozí diskvalifikace.

Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližší osobě pověřené Organizátorem.

Závodník je povinen absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout externí pomoc od diváků. Externí pomocí od diváků se rozumí: jakýkoli zásah do překonávání překážek, podpora a pomoc při běhu. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci.

Závodník nesmí v průběhu závodu odkládat/zahazovat jakýkoli materiál či odpadky, včetně přebytečného oblečení. Závodník je povinen po celou dobu dodržovat pořádek, vyhazovat odpadky pouze na k tomu určená místa a chovat se ohleduplně ke svému okolí a přírodě.

Závodník je povinen překonat všechny překážky, které závod obsahuje a nemůže si trať závodu zkracovat či jinak porušovat pravidla trati. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.

Závodník, který není schopen úspěšně překonat danou překážku, je povinen absolvovat náhradní úkol/hendikep určený Organizátorem či jím pověřenou osobou, tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky jako je lezení.

V případě, že je překážka plně obsazena (tzn. závodník nemůže ihned překážku začít plnit), může závodník jít na hendikep. O tomto rozhoduje pouze obsluha překážky a rozhodčí. Závodník si v tomto případě musí povolit plnění hendikepu u obsluhy překážky.

Závodník je povinen dodržovat pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Rychlejší závodník má povinnost závodníky před sebou na sebe upozornit.

Pořadatel si vyhrazuje právo zpětné diskvalifikace na základě protestu doloženého důkazním materiálem (foto, video atp.). Protest lze podat nejpozději do 60 minut po doběhu závodníka, kterého se protest týká. Protest se podává po složení poplatku 100,- Kč. Následně jej posoudí a vyhodnotí tříčlenná komise (rozhodčí, ředitel závodu, hlavní pořadatel). Proti rozhodnutí komise rozhodčích již není možné se odvolat. Případná diskvalifikace nebo jiná formu postihu je plně v kompetenci komise rozhodčích. Organizátor nemá povinnost přijmout stížnost třetích stran a prohlížet záznamy třetích stran.

Veškeré fotografie a obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu je Organizátor oprávněn použít bez omezení účelu užití a bez nároku na finanční odměnu autorovi fotografií či obrazového a zvukového záznamu.

Nedostaví-li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a benefitů. V případě jeho nepřítomnosti může cenu za něj převzít osoba jím pověřená. Organizátor má právo vyžádat si od této osoby identifikační údaje (občanský průkaz). Vyhlášení vítězů pro každý závod bude probíhat dle harmonogramu. Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování přizpůsobit aktuálním podmínkám.

Použití loga a slovního spojení Partyzánsky samopal 2.0. se řídí zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Všechna práva jsou vyhrazena.

Konkrétní pravidla týkající se průběhu závodu:

Každých 10 – 15 vteřin (5-20 vt. u dětských závodů) bude startovat jeden závodník nebo jedna dvojice/tým. V případě, že závodník nebude v daný čas na startu, jeho čas mu již běží, nehledě na jeho příchod na startovní čáru. Pořadatel si vyhrazuje právo pro tzv. zdvojený start (tzn. z organizačních důvodů vypustit na trasu závodníka i mimo dané pořadí).

Dodržujeme pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník záměrně bránit rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován.

Překážky na trati jsou všechny „POVINNÉ“ a musí se absolvovat za každých okolností. Jejich nepřekonání = diskvalifikace.

Pokud závodník neposlechne pokyny rozhodčích, organizátorů nebo dobrovolníků/obsluhy překážky hrozí mu diskvalifikace. Rozhodčí a organizátoři jsou označeni reflexní vestou/trikem organizátor. Rozhodčí mají navíc píšťalku. Rozhodčí má právo závodníka za porušení pravidel napomenout a následně při jakémkoli dalším porušení pravidel diskvalifikovat.

Řazení závodníků do startovní listiny je řízeno datem přihlášení, pořadím v rankingu (pouze na vyžádání) a ve výjimečných případech na základě rozhodnutí pořadatele.

Před startem hlavního závodu proběhne dle harmonogramu představení překážek a prezentace důležitých pravidel. Účast na setkání není povinná, ale důrazně ji doporučujeme.

Začátek a konec překážek je označen čárou nebo označeno reflexním sprejem. Držte se pokynů dobrovolníků na každé překážce.

Ničit či jinak poškozovat vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací.

Zkoušení a vstup na překážky před začátkem závodu se řídí striktně pokyny Organizátora. Vždy je ovšem na vlastní riziko závodníka. Za nezletilé osoby odpovídají rodiče.

Obsluha překážky/rozhodčí nesmí pomáhat závodníkovi v překonání překážky.

Závodník, který již dokončil svůj závod, nesmí pomáhat někomu dalšímu při zdolávání překážky.

Dodatek:

Obecná pravidla v době koronavirové epidemie (platné od 1.1.2021)
Zakoupením startovného plátce potvrzuje, že:
– na trať či tratě vstupuje na vlastní nebezpečí,
– na trať či tratě vstupuje jednotlivě,
– je si vědom, že není k dispozici zázemí, převlékárny, ani místo vyhrazené k odkládání věcí,
– na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za dodržování aktuálně platných opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví,
– na sebe přebírá odpovědnost v případě poškození cizí věci,
– na sebe přebírá plnou odpovědnost v případě ztráty či odcizení osobních věcí a sportovního vybavení.
– bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, telefon, email, adresa), budou zpracovány pro účely rozeslání informací týkajících se eventuálního umístění na 1.-3. Místě po tzv. Online vyhlášení.